MANAVIS

Samyan Mitrtown Halls

Nov 12, 2021

samyan mitrtown hall

งานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ และ Event ต่างๆ เป็นส่วนสำคัญสำหรับเจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบการ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจของตน ดังนั้นผู้ประสงค์ที่จะออกงานต้องประเมินแล้วว่าการจัดบูธนั้นคุ้มค่ากับการลงทุน (ROI) ผู้จัดงานที่จะสามารถตอบสนองทุกความต้องการของผู้ออกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องนำข้อมูล มาวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการในมิติต่างๆได้เช่น การจัดวางแผนผังผู้แสดงสินค้าตามระดับตามความเหมาะสม ผังทางเดินที่สามารถกระจายผู้ร่วามงานให้ครอบคลุมทุกบริเวณการกำหนดราคาพื้นที่ตามตำแหน่งต่างๆในงาน เป็นต้น

ด้วยการนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดแผนผังงาน Event ในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้เข้าชมงาน ซึ่งจะสามารถกระตุ้นยอดขายภายในงานให้เกิดมูลค่าสูงสุด

สถานที่จัดงานแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในย่านพระราม 4 
จากการใช้  Manavis Video Analytics วิเคราะห์ traffic ส่งผลให้ Organizer / Exhibitors สามารถวางแผนผังงานได้เหมาะสม อีกทั้ง Manavis ยังช่วยในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิเช่น เมื่อผู้จัดงานต้องการลงทุนทำโซนถ่ายรูปเพิ่มเติม ระบบจะช่วยให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าโซนถ่ายรูปนี้ควรตั้งไว้ที่จุดใด เพื่อให้คนเข้ามาใช้งานพื้นที่ตรงนี้มากขึ้น จากการมี Insights ข้อมูลของงานในปีที่ผ่านมา ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีคนเข้างานช่วงเวลาไหนมากสุด น้อยสุด และเวลาไหนสามารถทำ Promotion ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด